Image
Image
Image
Image

Regulamin

Regulamin

R E G U L A M I N FINAŁU MISTRZOSTW POLSKI MŁODZIKÓW DO LAT 10

przyjęty uchwałą zarządu PZSzach nr 9/02/2019 z dnia 20 lutego 2019 r.

 
1. CELE
 
1.1 Wyłonienie mistrzów Polski młodzików do lat 10.
1.2 Podwyższanie poziomu sportowego dzieci i młodzieży.
1.3 Popularyzacja szachów.
 
2. TERMIN I MIEJSCE
 
2.1. Miejsce i dokładny termin zawodów będą określone w kalendarzu imprez PZSzach.
 
3. ORGANIZATORZY
 
3.1. Organizatorzy są wyłaniani w konkursie ofert organizowanym przez PZSzach.
 
4. UCZESTNICTWO
 
4.1. Prawo gry posiadają obywatele polscy (oraz zamieszkujący w Polsce obywatele państw UE, posiadający zameldowanie na pobyt stały lub czasowy), spełniający kryterium wieku, posiadający licencję PZSzach, członkowie klubów posiadających licencję oraz uregulowane opłaty na rzecz PZSzach. Obowiązuje stan z Centralnego Rejestru PZSzach na moment weryfikacji listy startowej.
 
4.2. Prawo udziału w Mistrzostwach Polski Młodzików i Młodziczek do 10 lat posiada zawodnik, który spełnił jedno z kryteriów:
a) 5 najlepszych z poprzedniego finału MPM do lat 10 z rocznika młodszego w tej grupie;
b) 5 najlepszych z Pucharu Polski Młodzików do lat 8 z poprzedniego roku;
c) zwycięzcy na szachownicach w centralnych ligach juniorów;
d) aktualni medaliści (reprezentanci Polski) w Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy Młodzików;
e) 48 uczestników wyłonionych z 8 eliminacji strefowych (po 6 z każdej strefy);
f) pierwszych 10 zawodników i 10 zawodniczek z Półfinałów Mistrzostw Polski Juniorów;
g) w przypadku rezygnacji osoby uprawnionej do gry, jej miejsce zajmuje kolejna osoba z tabeli turniejowej PMPJ;
 
4.3. W przypadku nieparzystej liczby zawodników w grupie, po stwierdzeniu tego faktu przez Sędziego głównego zawodów podczas odprawy technicznej, Przewodniczący Komisji Młodzieżowej lub osoba przez niego wskazana może dopełnić listę uczestników jedną osobą do parzystości.
4.4. Warunkiem dopuszczenia do startu jest posiadanie:
a) legitymacji szkolnej lub innego dowodu tożsamości;
b) kopii dowodu wpłaty wpisowego i opłaty rankingowej na konto wskazane w komunikacie organizacyjnym;
c) pisemnego oświadczenia pełnoletniego opiekuna o opiece nad zawodnikiem przez całe zawody, dostarczonego organizatorom podczas odprawy technicznej;
 
4.5. W czasie odprawy technicznej opiekunowie potwierdzają udział uprawnionych do gry zawodników. W wyjątkowych, losowych sytuacjach decyzję o ewentualnym udziale w zawodach podejmuje Sędzia główny na podstawie zgłoszenia telefonicznego lub mailowego (jednak dokonanego nie później niż do zakończenia odprawy technicznej).
 
5. SYSTEM ROZGRYWEK
Mistrzostwa rozegrane zostaną systemem szwajcarskim opartym na rankingu na dystansie 9 rund w 8-9 dni, zgodnie z obowiązującymi przepisami gry FIDE oraz PZSzach w oddzielnych dla dziewcząt i chłopców grupach turniejowych do 10 lat.
 
6. TEMPO GRY
90 minut dla zawodnika oraz 30 sekund na każde posunięcie od początku partii.
 
7. ZGŁOSZENIA
Organizator zobowiązany jest przesłać w formie elektronicznej do biura PZSzach komunikat organizacyjny zawodów przynajmniej 50 dni przed ich rozpoczęciem. Komunikat organizacyjny powinien zostać opublikowany na stronie PZSzach niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Przewodniczącego Komisji Młodzieżowej lub wyznaczoną przez niego osobę. Potwierdzenia udziału zawodników dokonują wojewódzkie związki szachowe, kluby lub rodzice w sposób określony przez organizatora w komunikacie organizacyjnym. Jednostka delegująca (WZSzach, klub, rodzic) podaje jednocześnie dane opiekuna każdego zawodnika.
 
8. FINANSOWANIE
8.1. Koszty udziału w mistrzostwach pokrywają delegujące zawodników kluby, wojewódzkie związki szachowe lub rodzice. Organizator ma obowiązek zagwarantowania pobytu na koszt własny przedstawiciela PZSzach przez minimum 3 dni.
8.2. Wpisowe wraz z opłatą rankingową w wysokości podanej w Komunikacie OrganizacyjnoFinansowym PZSzach na dany rok należy wpłacić na konto podane przez organizatora najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem zawodów.
 
9. OCENA WYNIKÓW
9.1. Klasyfikacja końcowa finalistów ustalana jest z uwzględnieniem następujących, kolejno stosowanych kryteriów:
9.1.1. suma zdobytych punktów;
9.1.2. wartościowanie średnie Buchholza (z odrzuceniem rezultatów skrajnych);
9.1.3. wartościowanie pełne Buchholza;
9.1.4. liczba zwycięstw;
9.1.5. wynik bezpośredniej partii między zainteresowanymi zawodnikami;
 
9.2. W przypadku braku rozstrzygnięcia na podstawie powyższych kryteriów o tytule mistrza Polski zadecyduje dogrywka na zasadach ustalonych przez sędziego głównego; dalsze lokaty będą dzielone.
 
10. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
10.1. Zwycięzcy turniejów zdobywają tytuły Mistrzów Polski Młodzików do lat 10. Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-3 otrzymują medale i puchary, a za miejsca 1-10 dyplomy oraz nagrody zgodnie z ofertą złożoną przez organizatora;
10.2. Mistrzowie Polski mają prawo wyboru startu w MŚJ lub MEJ. Na podjęcie decyzji otrzymują dwa tygodnie od rozegrania zawodów finałowych. Po upływie tego czasu Mistrzowie Polski Młodzików startują w MŚJ. Szczegółowe zasady określa „Regulamin Kadry Narodowej Juniorów”.
10.3. Zawodnicy, którzy zajęli miejsca 1-6 mają prawo wnioskowania o start w Mistrzostwach Świata Juniorów, a miejsca 1-10 (lub podzielili miejsce 10. dużymi punktami) w Mistrzostwach Europy Juniorów. Szczegółowe zasady określa „Regulamin Kadry Narodowej Juniorów”.
10.4. Po 5 najlepszych zawodników z roczników starszych uzyskuje prawo startu bezpośrednio w finałach Mistrzostw Polski Juniorów do lat 12 w roku następnym a 5 najlepszych z roczników młodszych prawo udziału w finale MPM w roku następnym.
10.5. W przypadku zbiegu uprawnień do udziału w zawodach finałowych MPM w roku następnym (np. zawodnik znalazł się w piątce młodszych do lat 10 a jednocześnie wywalczył prawo udziału za miejsca zajęte w Pucharze Polski do lat 8) w pierwszej kolejności uwzględnia się awans uzyskany w grupie młodszej.
 
11. SĘDZIOWANIE
11.1. W mistrzostwach obowiązują aktualne przepisy FIDE i PZSzach.
11.2. Finały MPM prowadzi Sędzia główny posiadający co najmniej klasę państwową, z pomocą sędziów asystentów posiadających minimum II klasę sędziowską. Sędziów zatrudnia organizator po zatwierdzeniu sędziego głównego przez Kolegium Sędziów PZSzach. Wszyscy sędziowie muszą posiadać aktualne licencje sędziowskie oraz opłaty roczne.
11.3. Każdy zawodnik, który pojawi się przy szachownicy (stoliku) z opóźnieniem większym niż 15 minut w stosunku do regulaminowego czasu rozpoczęcia rundy, przegrywa partię.
11.4. W Mistrzostwach obowiązuje zakaz zgadzania się na remis przed wykonaniem 30 posunięcia czarnych, zawodnicy łamiący zakaz będą karani porażką.
11.5. Zawodnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji sędziego asystenta do sędziego głównego zawodów, bezpośrednio po wydanej decyzji. Kontynuacja partii oznacza akceptację wydanego werdyktu.
11.6. Decyzje sędziego głównego są w trakcie rozgrywania finałów ostateczne. Zawodnikowi przysługuje prawo zażalenia do Kolegium Sędziów PZSzach w ciągu 3 dni po zakończeniu zawodów.
11.7. Sędzia główny ma obowiązek wysłać w ciągu 7 dni po zawodach sprawozdanie w formie elektronicznej do Przewodniczącego Komisji Ewidencji, Klasyfikacji i Rankingu, Przewodniczącego Komisji Młodzieżowej oraz Szefa Wyszkolenia PZSzach. Sprawozdanie winno spełniać warunki określone przez Kolegium Sędziów dla zawodów objętych klasyfikacją Elo, w tym zawierać pełne tabele turniejowe ze ściśle wyznaczonymi miejscami wszystkich uczestników oraz następującymi danymi: imię, nazwisko, data urodzenia, skrót ewidencyjny województwa, klub sportowy, uzyskany ranking, klasę sportową i partie w PGN.
 
12. SPRAWY WYCHOWAWCZE
12.1. Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują rodzice oraz uprawnieni do tego szkoleniowcy i opiekunowie z klubów lub wojewódzkich związków szachowych. Powyższy zapis należy udokumentować złożeniem oświadczenia organizatorom zawodów podczas odprawy technicznej.
12.2. Zabrania się uczestnikom opuszczania sali turniejowej w trakcie gry oraz prowadzenia w tym czasie jakichkolwiek rozmów, zarówno z innymi uczestnikami, jak też z osobami postronnymi i opiekunami, także w kwestii propozycji remisowych własnych czy partnerów.
 
13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
13.1. Obowiązkiem organizatora jest codzienne umieszczanie na ogólnodostępnej stronie internetowej: wyników i kojarzeń oraz wszystkich partii w formacie czytelnym przez programy – bazy szachowe oraz prowadzenie transmisji internetowej z czołowych szachownic. 13.2. Za ubezpieczenie oraz stan zdrowia zawodnika (zdolność do udziału w zawodach) odpowiada jednostka delegująca. Wszyscy uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
13.3. Prawo interpretacji przepisów gry należy do Sędziego głównego, a regulaminu do Przewodniczącego Komisji Młodzieżowej PZSzach lub wyznaczonego przez niego przedstawiciela.
13.4. W sprawach szachowych nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie aktualne przepisy FIDE i PZSzach.
13.5. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia na salę gry telefonów komórkowych oraz innych telekomunikacyjnych urządzeń elektronicznych pod rygorem: - dla zawodników - przegrania partii; - dla innych osób - zakazu wstępu na salę gry do końca turnieju.
13.6. Zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako akceptacja niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora, sędziego głównego i PZSzach w celach informacyjno-marketingowych zgodnie ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
13.7. Organizator i PZSzach zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.
13.8. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd PZSzach, ma charakter wieloletni i obowiązuje do odwołania. Tarci moc regulamin przyjęty w dniu 26.11.2017.
 
 
Przewodniczący Komisji Młodzieżowej PZSzach - Waldemar Taboła
 

Mistrzostwa Polski Młodzików

logo-dmpj-2020__450x211.png

Śląski Związek Szachowy

l. 1 Maja 24, 40-287 Katowice 
NIP: 626-26-33-264


Napisz do nas: szs.kontakt@gmail.com

© 2020 Śląski Związek Szachowy. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Search